Algemene voorwaarden

Definities

Activiteit: Een cursus, training, of congres met open inschrijving dan wel inschrijving met toelatingseisen, aangeboden door Het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling.

Cursus: Een welomschreven, systematisch opgebouwde en samenhangende leeractiviteit die als zodanig aan de geïnteresseerden wordt aangeboden. Onder cursussen wordt onder andere verstaan: postacademisch onderwijs, incompany opleidingstrajecten, workshops, lezingen en online masterclasses.

Training: Het aanleren, verbeteren of veranderen van vaardigheden.

Deelnemer: Persoon (cursist) of organisatie die zich inschrijft voor een activiteit.

Overeenkomst: Gezamenlijke verklaring van twee of meer partijen dat zij wederzijds verplichtingen aangaan of beëindigen met betrekking tot een activiteit.

1. Toepasselijkheid
Het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle activiteiten.

2. Intellectueel eigendom
Alle rechten met betrekking tot producten die het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling in het kader van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt komen toe aan het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.

3. Inschrijving voor een activiteit
a) Een deelnemer schrijft zich in voor een activiteit door een inschrijfformulier in te vullen op de website van Het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling. Een organisatie schrijft zich in door het accepteren van een offerte voor een incompany opleiding (door het verstrekken van schriftelijke goedkeuring).

b) De overeenkomst tussen de deelnemer en het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling komt tot stand nadat het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling de aanmelding schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd aan de deelnemer. Deze bevestiging vindt plaats als aan de voorwaarden voor de activiteit zijn voldaan, waaronder, doch niet uitsluitend, het voldoen aan de toelatingseisen, zoals opleidingsniveau, die het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling stelt en het definitieve doorgaan van de activiteit.

c) Het is niet mogelijk telefonisch in te schrijven voor activiteiten.

d) Het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling behandelt aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Indien plaatsing van een deelnemer niet mogelijk is, ontvangt de betreffende deelnemer daarvan elektronisch, schriftelijk of telefonisch bericht.

e) Ongeveer vier weken voor aanvang van een activiteit ontvangt de deelnemer nadere informatie over de doorgang en inhoud van een activiteit (indien van toepassing).

f) De deelnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor een volledige en tijdige betaling van een factuur, ook als een werkgever de kosten van een activiteit voor haar rekening neemt.

g) Indien bij een opleiding of cursus aparte aanmeldingsformulieren en/of -procedures van toepassing zijn, staat dit bij het betreffende inschrijfformulier.

4. Privacy
a) Bij aanmelding voor een activiteit door een deelnemer gebruikt het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling de persoonsgegevens voor het samenstellen van een aanmeldingslijst. Daarnaast gebruikt het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling deze informatie om deelnemers te informeren over opleidingsactiviteiten.

b) De gegevens van een deelnemer verstrekt het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling niet zonder toestemming van de deelnemer aan een derde, tenzij enig wettelijk voorschrift dit voorschrijft. Het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en handelt naar de Wet Algemene Verordering Gegevensbescherming.

5. Annulering van de activiteit door de deelnemer

a) Na totstandkoming van een overeenkomst (met betrekking tot een activiteit) tussen deelnemer en het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling (zoals bedoeld in artikel 3b) heeft de particulier een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. In het geval van de Postacademische Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling geldt deze bedenktijd vanaf het intakegesprek. Binnen deze periode mag de deelnemer de overeenkomst zonder opgaaf van reden ontbinden. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd. 

b) Voorgaande is niet van toepassing als de dienstverlening voor afloop van de bedenktermijn reeds met toestemming van de deelnemer is begonnen.

c) Ontbinding geschiedt schriftelijk of per email en indien is ingeschreven via Springest dient de ontbinding ook te geschieden via een afmelding op Springest. De datum van het poststempel van een door Het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling ontvangen opzegging, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de deelnemer geldt als ontbindingsdatum.

d) Bij annulering van de overeenkomst na het aflopen van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, danwel als de dienstverlening voor afloop van de bedenktermijn reeds met toestemming van de deelnemer is begonnen, is de deelnemer annuleringskosten verschuldigd aan het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling. Deze zijn afhankelijk van het moment van annulering, als volgt:

i. Bij annulering twee maanden of langer voor de start van een activiteit: 10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
ii. Bij annulering tussen de één en twee maanden voor de start van een activiteit: 20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
iii. Bij annulering korter dan één maand, maar langer dan 2 weken voor de start van een activiteit: 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
iv. Bij annulering korter dan 2 weken voor de start van een activiteit: 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

e) Het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling kan ten voordele van de deelnemer afwijken van genoemde annuleringstermijnen en -bedragen.

f) Voor alle activiteiten geldt dat het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling ten alle tijden kan besluiten een activiteit te annuleren. In dit geval heeft de deelnemer het recht om het tegoed te besteden aan een andere (online) leeractiviteit of het bedrag geheel retour te ontvangen. Terugbetalingen van het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling zullen binnen 14 werkdagen overgemaakt worden.

6. Informatievoorziening

Het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling zal vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs binnen 4 werkdagen beantwoorden. Vragen die een langere verwerkingstijd betreffen, zullen binnen 2 weken beantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

7. Prijzen
Het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling is bevoegd de prijzen te allen tijde te wijzigen, met inachtneming dat na bevestiging van een activiteit de op dat moment geldende prijs geldig blijft, tenzij de activiteit naar een andere datum wordt verschoven. Offertes zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.

8. Betalingsvoorwaarden
a) Het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling factureert vanaf een maand voor de aanvangsdatum van een activiteit. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

b) Het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling is gerechtigd om periodiek te factureren. Dit betekent dat we deelfacturen in een vast herhaalpatroon mogen versturen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als een deelnemer twee deelfacturen wenst te ontvangen in plaats van een volledige factuur. In het geval van de Postacademische Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling (met zes lesdagen), verstuurt het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling de tweede deelfactuur de eerste maandag na de derde lesdag van de opleiding.

c) De deelnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de uiterlijke betalingsdatum. Het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de deelnemer de gelegenheid binnen 10 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering, alsnog te betalen.

d) Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling is gewezen op de te late betaling en Het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling de deelnemer een termijn van 10 werkdagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 10-werkdagentermijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. Het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling kan ten voordele van de deelnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

e)  De deelnemer krijgt een afschrift van de termijnen en voorwaarden van inschrijving voor de eigen administratie.

9. Wijzigingen

Het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen aan te brengen in aangekondigde activiteiten. Indien de activiteit een andere tijd, plaats of datum heeft gekregen, informeert het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling de deelnemer via e-mail.

10.Overmacht
In geval het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling door overmacht (waaronder, doch niet uitsluitend, het uitvallen van een spreker, docent of de voorzitter van een congres) niet in staat is de overeenkomst na te komen, is het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder dat het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling gehouden is tot een schadevergoeding. In geval van het uitvallen van een docent (of spreker, voorzitter, et cetera) zal het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling haar uiterste best doen om een adequate en kwalitatief gelijkwaardige vervanger te zoeken. In het geval waar dit niet mogelijk is, zal het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling zo snel mogelijk met een alternatieve datum of alternatieve data komen.

11. Aansprakelijkheid

a) Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling en/of haar leidinggevenden, is het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade, verminderde goodwill, winstderving, geldelijke schade of schade aan eigendommen van de deelnemer. In het geval directe schade toe te rekenen is aan het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling, is het maximum bedrag van deze schadevergoeding het betaalde factuurbedrag, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling en/of haar leidinggevenden.

b) Het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling spant zich in om elke activiteit succesvol te laten verlopen en deelnemers zo goed mogelijk in te lichten. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat er verkeerde informatie wordt afgegeven door een spreker, via schriftelijk materiaal danwel enig ander materiaal. Het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling is op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk, tenzij er sprake is van schuld of opzet aan de zijde van het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling.

c) De deelnemer vrijwaart het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling tegen alle vorderingen van derden, die direct dan wel indirect voortvloeien uit de overeenkomst met het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling.

12. Geheimhouding
De directie/ klachtencommissie is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarover hij uit hoofde van deze functie de beschikking krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. Deze geheimhoudingsverplichting strekt zich niet uit tot de advisering aan het bevoegd gezag in een procedure. Ook ziet zij niet op de algemene verantwoordingsverplichting genoemd in artikel 9.

13. Rapportage
De directie/ klachtencommissie legt over zijn werkzaamheden achteraf verantwoording af aan het bevoegde gezag in een jaarlijkse rapportage, waarin in algemene termen verslag wordt gedaan van de behandelde zaken en de verrichte activiteiten. Daarbij mag de rapportage niet tot personen herleidbaar zijn. Deze rapportage wordt 2 jaar bewaard.

14. Wijziging van dit reglement
a) Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling.

b) De directie/ klachtencommissie is bevoegd uit eigen beweging voorstellen tot wijziging van dit reglement in te dienen.