Klachtenregeling

Op alle overeenkomsten die het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling sluit is Nederlands recht van toepassing, tenzij op basis van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. De klachtenprocedure sluit niet uit dat een opdrachtgever zijn geschil aan de burgerlijke rechter voorlegt.

Artikel 1: Wie kunnen klagen en waarover?

1.1 Klachten kunnen worden ingediend door:

a) (Ex-)deelnemers van de opleidingen van het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling;
b) Docenten en overige personen die naar het oordeel van de directie van het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling daarbij een voldoende belang hebben.

1.1.1 Afhandeling klachten: De directie van het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling bepaalt per klacht de noodzaak van het aanstellen van een team (klachtencommissie) van ten minste 2 leden, waarvan één van deze leden een onafhankelijke derde is. De behandeling van de klacht geschiedt door de directie, dan wel de klachtencommissie, die het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging.

1.2 Een klager als bedoeld in het eerste lid kan over de wijze waarop een medewerker van het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling zich in zijn ogen in het contact met hem heeft gedragen of over de manier waarop de medewerker zijn taken heeft uitgevoerd een klacht indienen bij de directie van het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling. Bij voorkeur kiest de klager in eerste instantie voor de informele weg en bespreekt de klager zijn klacht eerst met de beklaagde en als dit gesprek niet naar tevredenheid verloopt, vervolgens met de directie.

Artikel 2: Toetsingsnorm
De directie/ klachtencommissie toetst of de beklaagde heeft gehandeld in strijd met de voor hem geldende regels of afspraken voor zijn beroepsuitoefening zoals onder andere neergelegd in taak- en functieomschrijving of werkafspraken binnen de organisatie.

Artikel 3: Indienen van een klacht
3.1 Klachten worden schriftelijk ingediend bij de directie.

3.2 Het klaagschrift bevat:

a) Naam en adres van de klager;
b) Naam van de medewerker over wie geklaagd wordt;
c) Een omschrijving van de klacht en de gronden waarop deze berust.

3.3 Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid gestelde eisen, stelt de directie danwel klachtencommissie de klager in de gelegenheid de ontbrekende gegevens binnen een door de directie/ klachtencommissie te bepalen termijn aan te vullen. Worden de gegevens niet binnen deze termijn aangevuld, dan kan de directie/ klachtencommissie het bevoegd gezag adviseren de klacht niet-ontvankelijk te verklaren.

Artikel 4: Behandeling
4.1 Binnen een week na ontvangst van de klacht ontvangt de klager van de directie/ klachtencommissie een ontvangstbevestiging met daarbij de procedure van de klachtenbehandeling.

4.2 De directie/ klachtencommissie stelt klager en beklaagde in de gelegenheid mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op de gedraging waarover is geklaagd

4.3 Klachten aangaande de arbeidsovereenkomst tussen een opleiding en de praktijkopleidingsinstelling waarin deze werkzaam is en klachten die betrekking hebben op beoordeling, toetsing en examinering worden niet door de directie/ klachtencommissie behandeld, maar via de daartoe geëigende procedure/reglementen.

Artikel 5: Advies klachtencommissaris
5.1 De directie/ klachtencommissie geeft zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vier weken na ontvangst van het klaagschrift, gemotiveerd schriftelijk advies aan het bevoegd gezag inzake de afhandeling van de klacht.

5.2 De directie/ klachtencommissie doet bij afwijking van de in het eerste lid bedoelde termijn met redenen omkleed mededeling aan klager, beklaagde en bevoegd gezag, onder vermelding van de termijn waarbinnen de directie/ klachtencommissie uitspraak zal doen, doch uiterlijk vier weken na verloop van genoemde termijn onder lid 5.1.

Artikel 6: Uitspraak bevoegd gezag
6.1 Onder bevoegd gezag wordt hier verstaan het orgaan dat bevoegd is een beslissing te nemen.

6.2 De directie neemt binnen vier weken (na ontvangst van het advies van de klachtencommissie) een beslissing over de gegrondheid van de klacht en deelt dit klager en beklaagde schriftelijk mee. Daarbij wordt het advies van de klachtencommissie gevoegd. Het oordeel van het bevoegd gezag is voor het instituut bindend. Eventuele consequenties worden door het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling snel afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen 4 weken in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer er wordt verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Artikel 7: Kosteloze behandeling
7.1 Voor de behandeling van een klacht worden aan de klager en aan de beklaagde geen kosten in rekening gebracht.

7.2 Klager en beklaagde kunnen zich bij de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan, maar zich niet laten vertegenwoordigen.